Покупко-продажба на имоти – гр. София

Покупко-продажба на имоти – гр. София

Покупко-продажбата на имот е важна стъпка в живота на човек. Предлаганите от нас жилища са абсолютен хит на пазара!

ЦЕНИ: За цени се свържете с нас!

ВАЖНО: При подписване на договор за продажба, клиента получава 50 % отстъпка от комисионата за договора.

Когато предстои да закупите жилище, първите въпроси, пред които ще се изправите, са дали да се спрете на къща или апартамент и дали да купите старо или ново строителство. През последните години повече от половината от закупените в София жилища са разположени в сгради ново строителство, като са взети „на зелено“ или в ранен етап на изграждане, когато изборът на налични апартаменти е и значително по-голям.

Фирма БГ Мениджър предлага изобилие от сгради старо и ново строителство във всички квартали на София.

Нека сега набележим основните неща, за които трябва да следите при закупуване на имот. Ориентирайте се към съвременни проекти, които да отговарят на потребностите на хората за комфорт на обитаване. Внимавайте какво е качеството на използваните строителни материали. Следете за наличният избор на жилища и възможността за обединяване или пък за вътрешни преустройства. Дайте си шанса да бъдете дизайнери и архитекти на собствения си дом. Стремете се към качествена среда за живот. Търсете имоти, които да са подходящи за основен дом или пък за инвестиция с цел отдаване под наем – според намеренията ви за използване на имота. Не пропускайте да попитате и за налични паркоместа преди покупка на жилище, а също и за осигурена поддръжка и сигурност.

Когато се спрете на имот, попитайте – възможно е да съществуват гъвкави схеми на плащане.

Добре е да не предприемате покупко-продажба сами, а да използвате услугите на професионалисти. Може да ни се доверите напълно! Трябва да знаете, че има някои тънкости и опасности, ако решите да продавате или купувате без посредничество. Имайте предвид например, че при продажба тежестите на имота се прехвърлят на новия собственик и занапред от него ще се търсят наличните финансови задължения.

За новопридобити имоти през дадена календарна година гражданите са длъжни да уведомят писмено в двумесечен срок данъчните служби по местонахождение на имота, като подадат данъчна декларация (чл. 14, ал. 2 от ЗМДТ).

Ако пък продавате, трябва така да организирате ежедневието си, че на никой кандидат-купувач да не се отказва оглед. Внимателно обмислете предварително каква цена ще поискате. Старайте се тя да е реална, като е съобразена с предлагания имот, неговото състояние, местонахождение, и т. н. и с пазара на имоти към дадения момент. Ако предложите висока цена, много вероятно е офертата ви да се застои.

Поискайте специалист да прегледа всички документи за имота, за да не се получи така, че купувачът да открие “някои недоизчистени неща” или да се наложи нещо да се доуточнява документално в последния момент. В такива случаи купувачът често се оттегля преждевременно.

Нека обобщим и какви документи ще са ви нужни, за да извършите имотна сделка за покупко-продажба. Ще ви трябва документ за собственост върху имота. Представя се последният документ за собственост на недвижимия имот, с който се легитимира продавача, както и предходните нотариални актове. Документите за собственост най-често са:

  • нотариален акт, вписан в Агенция по вписвания – нотариален акт за покупко-продажба, нотариален акт за дарение, нотариален акт за замяна, констативен нотариален акт и др.;
  • крепостен акт, към който има записка за вписването му;
  • договор за продажба, сключен по реда на Наредбата за държавните имоти;
  • договор за продажба, сключен по Закона за общинската собственост и Закона за държавната собственост на държавни или общински имоти. Ако са сключени след 01.06.1996 г. следва да бъдат вписани в Службата по вписванията.

При сделка ще ви потрябва и удостоверение за данъчна оценка на имота. Такъв документ се издава от съответната данъчна служба по местонахождение на имота. В него адресът на имота трябва да съвпада с адреса на имота по нотариален акт. Ако това не е така, ще е необходимо и от съответния район да се издаде удостоверение за идентичност на адреси. В данъчната оценка трябва да фигурират всички съсобственици на имота. Те трябва да нямат непогасени задължения за имота (да са платили данък и такса смет) и това да е вписано в удостоверението.

Изисква се още удостоверение за семейно положение на продавача или продавачите, от което да е видно какво е било семейното положение на собственика (съсобствениците) към датата на придобиване на имота. Такъв документ се издава от служба ЕСГРАОН към района по адресна регистрация. Пригответе си и удостоверението за сключен граждански брак, ако сте продавач и сте семеен. Ако имотът е семейна имуществена общност, се попълва декларация по смисъла на чл.26 от СК за съгласие за продажбата.

Ако за имота – обект на сделката има вписано вещно право на ползване, за извършването на продажбата следва ползвателят да се откаже от учреденото му вещно право. Това се случва чрез декларация а отказ от право на ползване. Извършва се пред нотариус и се вписва, а ако ползвателят е починал, се представя извлечение от смъртен акт.

Ако пък е извършвана делба на имота се представя съответния документ (договор, съдебно решение), който трябва да е надлежно вписан в Агенция по вписванията. Ще ви е нужна и скица на имота, когато се прехвърля земя. Такъв се издава от техническата служба на района по местонахождение на имота и е в сила за шест месеца.

Ако пък имотът е получен по наследство, ще ви трябва удостоверение за наследници или завещание и акт за смърт на наследодателя.

В случай, че продавачите са разведени се представя съдебно решение за прекратяване на брака чрез развод.

Изисква се и удостоверение за тежести върху имота. Такъв се издава от Агенция по вписвания, като за целта се прилагат всички документи за собственост.

Ако продавачът няма възможност да присъства на сделката лично, той по закон може да упълномощи трето лице да го представлява с пълномощно. Там изрично се описват правата, които упълномощителят предоставя на упълномощения при представителство. Такова пълномощно се заверява нотариално.

За извършване на сделката трябва да носите в себе си документи за самоличност, които да индивидуализират купувача и продавача – лични карти, удостоверения за актуално състояние, в случай, че страна по сделката е юридическо лице – решение на съответния компетентен орган.

Ако се прехвърля имот в новопостроена сграда, ще трябват и документи от строителя или инвеститора. Може да се изиска разрешение за строеж, архитектурен проект и разпределение на площите, Разрешение за ползване – Акт, обр 16 и други.

Възможно е да бъдат изискани и други документи в зависимост от конкретните специфики на сделката. Предвид на многообразието от възможни варианти е препоръчително документите на двете страни по сделката да бъдат подготвени от специалисти.

Изберете своя дом или инвестирайте в имот още днес! Вижте нашите топ оферти!

Free WordPress Themes
Call Now Button