Общи Условия

Общи Условия

При ползването на услугите на домоуправители „БГ Мениджър“, Вие автоматично се съгласявате с условията за ползване на определените услуги

УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ПРЕЗ УЕБСАЙТА vashiatvhod.com

Настоящият документ съдържа общите условия за ползване на предоставяните от vashiatvhod.com, собственост на „БГ Мениджър“ ЕООД информационни ресурси и услуги на потребителите на уебсайта vashiatvhod.com и урежда отношенията между „БГ Мениджър“ ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. София, община „Столична“,  ул.Страцин 9, вх.А, ап.7 (наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК) и всеки един от регистрираните потребители на Услугите, достъпни чрез уебсайта vashiatvhod.com.

  1. OБЩИ РАЗПОРЕДБИ

ДЕФИНИЦИИ

Чл. 1. При прилагане и тълкуване на настоящите Условия за ползване използваните термини и изрази ще имат следното значение:

vashiatvhod.com (https://www.vashiatvhod.com)  e уебсайт – виртуален информационен ресурс в Интернет, собственост на ДОСТАВЧИКА, който дава възможност за ползване на различни услуги, предмет на настоящите Условия за ползване.

Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK) , изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

Информационна система /Система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява или един от елементите на което осигурява автоматична обработка на данни.

Интернет страница по смисъла на настоящите Условия за ползване означава съставна и обособена част от уебсайт.

IP Адрес („IP address“)  е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Регистрирания потребител, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

Контекстна реклама – реклама, основаваща се на принципа за съответствие на съдържанието на рекламните материали със съдържанието на съответната Интернет страница визуализирана от Потребителя, на която се появява рекламният материал. Съответствието по предходното изречение се установява по автоматичен начин чрез използване на принципа „ключови думи“.

Мобилна версия на услугата – модифицирана версия на предоставяна от ДОСТАВЧИКА услуга, даваща възможност на абонатите и потребителите на мобилни мрежи да имат улеснен достъп и да ползват част от услугите, предмет на настоящите Условия за ползване, чрез ползване на услуги за достъп и пренос, предоставяни от съответните мобилни оператори чрез мобилните мрежи.

Нерегистриран потребител е всеки Потребител, който не отговаря на критериите за Регистриран потребител.

„БГ Мениджър“ ЕООД е търговското дружество с ЕИК 206723362, със седалище и адрес на управление: гр. София, община „Столична“,  ул.Страцин 9, вх.А, ап.7,  0897 929 652, e-mail:[email protected], предоставящо посредством администрирания от него уебсайт vashiatvhod.com (https://www.vashiatvhod.com) Услуги.

Парола е избран от Регистрирания потребител код от букви, цифри и знаци, който заедно с Потребителското име индивидуализира същия и който заедно с Потребителското име служи за достъп до Потребителския му профил.

Потребител е всяко лице, което ползва Услугите, предоставяни посредством vashiatvhod.com.

Потребителско име е уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които Регистрирания потребител се индивидуализира в vashiatvhod.com.

Потребителски профил е обособена част от уебсайта vashiatvhod.com, съдържаща информация за Регистрирания потребител, изисквана от ДОСТАВЧИКА при регистрацията и съхранявана при ДОСТАВЧИКА, като достъпът до Потребителския профил от Регистрирания потребител се осъществява чрез въвеждане на Потребителско име и Парола.

Потребителският профил дава възможност на Регистрирания потребител да ползва определени Услуги, до които достъпът е ограничен, да конфигурира ползването на Услугите, да прави предложения за включване на нови Услуги, да прекрати ползването на Услугите, да променя Паролата си и др.

Регистриран потребител е всеки Потребител, създал собствен Потребителски профил и регистрирал се да ползува Услугите, достъпни чрез уебсайта vashiatvhod.com.

Случайно събитие е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на Услугите обективно невъзможно.

Сървър е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.

Уебсайт / сайт („website“)  е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

Услуги са Услугите, предоставяни посредством vashiatvhod.com.

Услуги, предоставяни посредством vashiatvhod.com са предоставяните на Потребителите чрез vashiatvhod.com услуги и ресурси за отделните групи потребители, както следва:

1/ Собственици и живущи
– Дава възможност за on-line регистрация в домовата книга.
– Дава възможност за общуване между съседите, както и провеждането на on-line събрания при въвеждането на тази функционалност в експлоатация.
– Дава възможност за лесен контрол и управление на финансовите средства на етажната собственост.
– Дава възможност за плащане на вноските към касата на етажната собственост (+ създаване на архив на всички събития) при въвеждането на тази функционалност в експлоатация. Създава възможност за установяване на комуникация със съседни Етажни собствености и предпоставка за организирането за решаването на общи проблеми.
– Установява официален канал за комуникация с общинските администрации и улеснява общуването с тях (изпращане на писма, молби и др.) .

2/ Домоуправители
– Дава възможност за on-line регистрация в домовата книга на „пасивни“ членове на Етажната Собственост.
– Дава възможност за ефективна комуникация с членовете на етажната собственост – изпращане на съобщения, покани за плащане чрез SMS и мейли при въвеждането на тази функционалност в експлоатация.
– Дава възможност за съставяне и управление на бюджета на етажната собственост.
– Дава възможност за улеснено разпределение на общите сметки между живущите.
– Създаване на лесно достъпен архив на сметките по месеци/години.
– Дава възможност за плащане на сметките към доставчиците на услуги при въвеждането на тази функционалност в експлоатация.
– Улеснява провеждането на общи събрания: дава възможност за подготовка на документация за общи събрания бланки за съобщения, покани и др. според закона за етажната собственост.

3/ Общински и комунални служби
– Оn-line регистрацията в домовата книга спестява време и ресурси на общинските администрации, като елиминира обслужването „на гише“
– Дава възможност за създаване на електронни архиви на ЕС;
– Дава възможност за значително намаляване на документо-оборота в хартиена форма;
– Може да служи за «централен депозитар» на общинските администрации и комуналните служби за комуникация с ЕС – публикуване на нови наредби, промяна на тарифи на доставчиците на комунални услуги и т.н.
– Намалява клиенто-потока към доставчиците на комунални услуги за заплащане на доставените услуги «на гише». Услугите могат да бъдат безплатни или платени. Конкретните услуги и условията на предоставянето им са описани в страница Тарифи в vashiatvhod.com.

  1. ПРЕДМЕТ

Чл. 2. (1) ДОСТАВЧИКЪТ предоставя на Потребителите безплатно или срещу възнаграждение предвидените и описани по-долу Услуги при съобразяване и стриктно спазване от страна на Потребителя на настоящите Условия за ползване, както и на допълнително посочени на съответната Интернет страница в vashiatvhod.com изисквания за конкретните Услуги.

(2)  Услугите, предмет на настоящите Условия за ползване, предоставяни от ДОСТАВЧИКА на Потребителя, включват комплекс от ресурси и услуги, предварително определени от ДОСТАВЧИКА като предоставяни срещу регистрация или срещу регистрация и заплащане на определена цена и оповестени на Интернет страниците в vashiatvhod.com и срещу регистрация като достъпни при съответния режим на ползване.

(3)  ДОСТАВЧИКЪТ може да осигури на Регистрирания потребител възможност за ползване на Услугите през мобилна мрежа, на която същият е абонат или потребител.

(4) Предоставянето на Услугите и достъпа до ресурсите не обхваща осигуряване на компютърно или друго техническо оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Потребителя и Интернет страницата, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на системата. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност, ако Потребителя  не може да осъществи достъп, поради проблеми извън контрола на ДОСТАВЧИКА (хардуерен, софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.) , както и за заплащане на дължимите от Потребителя на доставчиците на услуги по достъп и пренос възнаграждения.

Чл. 3. Доколкото предоставяните от ДОСТАВЧИКА Услуги са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното подобряване и разширяване, то на това основание броят, характеристиките на предоставяните Услуги и режимът им на предоставяне (срещу регистрация и/или срещу регистрация и заплащане) могат да бъдат променяни по всяко време от ДОСТАВЧИКА.

Чл. 4. (1) За да използва предоставяните от ДОСТАВЧИКА Услуги, Потребителят е длъжен предварително да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на страницата на vashiatvhod.com и да изрази съгласие с настоящите Условия за ползване. При регистрация на непълнолетно лице, същото декларира и съгласието на своите родители или попечители с Общите условия. В случаите на регистрация на лице под 14-годишна възраст, заявлението за съгласие с Общите условия се извършва от родител или настойник на същото.

(2) Чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с Общите условия“ и натискане на виртуалния бутон „Потвърди“, Регистрираният потребител извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Условия за ползване, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на ДОСТАВЧИКА чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. ДОСТАВЧИКЪТ може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP-адреса на Регистрирания потребител, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на Регистрирания потребител и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Условия за ползване е достъпен в Интернет на адрес https://passport.vashiatvhod.com/terms.html по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

(3)  Преди извършване на изявлението по ал. 2 Регистрираният потребител може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма.

За използването на платените Услуги, предоставяни от ДОСТАВЧИКА, освен регистрация на Регистрирания потребител е необходимо и заплащане на съответна цена или абонаментна такса по един от указаните на съответната Интернет страница начини.

С регистрирането си в vashiatvhod.com и придобиване качеството „Регистриран потребител“, всеки Регистриран потребител получава достъп до всички предлагани от ДОСТАВЧИКА Услуги, изискващи само регистрация и достъпни чрез vashiatvhod.com.

(4) При попълване заявлението за регистрация в vashiatvhod.com Регистрираният потребител, а в случаите на ал. 1, предложение последно, родителят или настойникът на Регистрирания потребител, е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица) , правния статут (за юридическите лица) или другите изискуеми от електронната форма на ДОСТАВЧИКА данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна. Регистрираният потребител гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни, ДОСТАВЧИКЪТ има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите, както и поддържането на регистрацията на Регистрирания потребител

(5) Родителите, упражняващи родителски права, настойниците или попечителите на ненавършило пълнолетие лице, отговарят за всички вреди, причинени от същото, на ДОСТАВЧИКА и на трети лица при регистрацията и ползването на Услугите – предмет на настоящите Условия за ползване, както и за всички вреди в следствие посочване на неверни данни или неистинност на декларацията по ал. 1, изречение последно.

ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА

Чл. 5. (1) При регистрацията си Потребителят с функция Домоуправител посочва Потребителско име и Парола за достъп до Услугите, достъпни през уебсайта vashiatvhod.com. Ако Потребителското име не е вече заето, Потребителят получава Потребителското име и Паролата, които е заявил. В случай, че избраното Потребителско име е вече заето, Потребителят следва да избере друго такова, което да е уникално и да не е регистрирано от друг Регистриран потребител.

(2)  Потребителят-Домоуправител извършва регистрацията на потребителите собственици и живущи, като им присвоява служебно потребителски имена и пароли.

(3) Потребителското име, с което Потребител е регистриран в vashiatvhod.com не му дава никакви други права, освен правото на първия заявил конкретното Потребителско име в рамките на информационната система на ДОСТАВЧИКА за срока на действие на договора.  ДОСТАВЧИКЪТ не проверява и не носи отговорност за истинността на Потребителското име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма) , право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

(4) Регистрираният потребител е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица Паролата си. Регистрираният потребител носи пълна отговорност за опазването на своята Парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на Потребителското име и Паролата.

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 6. (1) Договорът между страните поражда действие от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в чл. 4, ал. 2. Договорът се сключва на български език. С приемането на настоящите Условия за ползване Регистрираният потребител се съгласява комуникацията с него да бъде осъществявана и чрез електронна поща.

(2) След сключване на договора с Регистриран потребител ДОСТАВЧИКЪТ незабавно потвърждава получаването на изявлението по чл. 4, ал. 2 като изпраща съобщение до посочената електронна пощенска кутия на Регистрирания потребител, което съдържа наименование, адрес на управление и данни за кореспонденция с ДОСТАВЧИКА и електронна препратка към текста на настоящите Условия за ползване.

В случаите, когато за ползването на конкретна услуга на съответната Интернет страница се изисква плащане на определена цена, Регистрираният потребител прави конкретна заявка за активиране на съответната услуга от ДОСТАВЧИКА на базата на сключения договор между страните.

(3)  По заявките за страните възникват всички права и задължения, предвидени в настоящите Условия за ползване. Конкретните условия за предоставяне на всяка платена услуга са описани на съответната Интернет страница в vashiatvhod.com.

Регистриран потребител, който не е търговец, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения във връзка с конкретна заявка индивидуален договор в срок 7 (седем) работни дни от сключването му. Изявлението за отказ следва да бъде изпратено до ДОСТАВЧИКА по електронна поща на адрес: [email protected] .ДОСТАВЧИКЪТ възстановява на Регистрирания потребител в пълен размер заплатената от него сума за активиране на съответната платена услуга до 30 (тридесет) дни от датата, на която същият е упражнил правото си по тази алинея.

(4) Плащането на заявените сулуги се извършва по банков път, с дебитни / кредитни карти, чрез електронни портали за разплащане и др.   При опосредяване заплащането на съответната Услуга или пакет от Услуги посредством изпращане на SMS или закупуване на карта ваучер с всяко изпращане на SMS или закупуване на карта ваучер се сключва отделен индивидуален договор, който поражда действие от момента на въвеждане от Регистрирания потребител на получения код за активация в полето „Ключ“, повторно въвеждане на кода за активация и натискане на бутона „Въведи“. В случай, че Регистрираният потребител не въведе кода за активация в срок от 6 (шест) месеца от получаване на кода, индивидуалният договор се счита за прекратен. В случаите на заплащане посредством изпращане на SMS се счита, че с изпращане на съответния SMS Регистрираният потребител е дал своето изрично съгласие за започване на предоставяне на услугата и ал. 5 от настоящия член не се прилага.

(5)  При възникнал спор кое лице е изявило воля за обвързване с текста на Общите условия, за страна по него се счита лицето, което е заплатило цената/абонаментната такса за ползване на съответната услуга.

ПРИЛОЖНО ПОЛЕ

Чл. 7. Настоящите Условия за ползване не се прилагат за Услуги, за които има отделни правила.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 8. (1) Доколкото предоставяните от ДОСТАВЧИКА Услуги са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка със законодателни промени, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от ДОСТАВЧИКА.

(2) При извършване на промени в настоящите Условия за ползване, ДОСТАВЧИКЪТ довежда до знанието на Потребителя извършените промени чрез публикуването им в vashiatvhod.com и/или чрез публикуване на съобщение в Потребителския профил на Регистрирания потребител за изменението на Общите условия, съдържащо текста на измененията или електронна препратка към Интернет страница, на която изменените Условия за ползване са разположени. ДОСТАВЧИКЪТ предоставя на Потребителя срок от 7 дни да се запознае с промените в Общите условия.

(3) Ако в рамките на срока по ал. 2 Регистрираният потребител, не заяви, че отхвърля промените, се счита, че е обвързан от тях. Ако Регистрираният потребител заяви, че отхвърля промените, се счита че договорът по чл. 6 се прекратява в срок от 1 (един) месец от получаване на изявлението за отхвърляне.

III. ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ПРЕДОСТАВЯНИТЕ УСЛУГИ.

БЕЗПЛАТНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ПОСРЕДСТВОМ vashiatvhod.com

Чл. 9. (1) Безплатни Услуги са Услугите, предоставяни на Регистрирания потребител от ДОСТАВЧИКА чрез уебсайта vashiatvhod.com, за достъп до които е достатъчна регистрацията по чл. 4. Безплатните Услуги, предоставяни от ДОСТАВЧИК чрез vashiatvhod.com, включват всички активни функционалности  в сайта изпoлзвани до 31.12.2019

Други допълнителни Услуги, които могат да бъдат включени и в по-късен момент.

(2) За Услуги по предоставяне на определен вид достъп до мобилната версия на Услугите  чрез мобилна мрежа, между Регистрирания потребител и съответния мобилен оператор може да се договори заплащане на абонаментни такси, дължими от Регистрирания потребител на мобилния оператор. ДОСТАВЧИКЪТ не е страна по договора между Регистрирания потребител и мобилния оператор и не носи отговорност за изпълнение на задълженията помежду им.

Чл. 10 (1) Платените Услуги, предоставяни от ДОСТАВЧИК чрез vashiatvhod.com, са Услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия, за ползването на които, освен регистрация, е необходимо заявяване от страна на Регистрирания потребител и заплащане на цената на съответната услуга.

Според срока на валидност на активираната услуга ДОСТАВЧИК предлага следните видове платени Услуги:


– Услуги с еднократно активиране (активационни Услуги) , до които след първоначалното им активиране Регистрираният потребител има достъп до дезактивиране или заличаване на Потребителския му профил, разваляне на договора или неговото прекратяване съобразно настоящите Условия за ползване;
– Абонаментни Услуги, достъпът, до които се осъществява след предплащане на съответна абонаментна такса и активирането им и се преустановява след изтичане на абонаментния период, за който е предплатен достъпът до тях;
– Услуги, достъпът до които се осъществява след заплащане на съответната цена и активирането им и се преустановява след изконсумиране на предплатения от Регистрирания потребител пакет Услуги.

(2) Конкретните платени Услуги, тяхното съдържание, условията за предоставянето им и цените за достъп до същите се публикуват на съответните Интернет страници на vashiatvhod.com.

ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 11. (1) Цените за получаване на достъп до платените Услуги са обявени на страница тарифи на vashiatvhod.com и са предмет на актуализиране от страна на ДОСТАВЧИКА. Посоченият размер на цените включва дължимия данък върху добавената стойност /в случай, че такъв се дължи/. Последващо изменение в цените не засяга правата на Регистриран потребител, който вече е предплатил определено време за достъп до Услугите. В случаите на опосредено заплащане на Услугите чрез SMS последващо изменение в цените не засяга Регистриран потребител, който вече е активирал достъпа до съответната услугата посредством получения код за активиране.

Регистрираният потребител може да извърши плащането на цената на услугата или абонаментната такса по всеки един от посочените в съответната Интернет страница начини. Максималният срок, за който Регистрираният потребител може да предплати услуга, предоставяна от ДОСТАВЧИК чрез vashiatvhod.com е, 2 (две)  години.

(2) Цената на услугата може да бъде платена от Регистрирания потребител или от трето лице.

(3) При наличие на договореност между Регистрирания потребител и мобилен оператор, за ползване на услугата достъп чрез мобилна мрежа до предлагани от ДОСТАВЧИКА мобилни версии на предоставяните Услуги, Регистрираният потребител заплаща на мобилния оператор абонаментна такса, съгласно ценовата му листа и по договорения с него начин. ДОСТАВЧИКЪТ не е страна по договора между Регистрирания потребител и мобилния оператор и не носи отговорност за изпълнение на задълженията помежду им. При използване на услугата в роуминг, Регистрирания потребител може да дължи заплащане допълнително и на цени и такси за пренос, в съответствие с тарифите на съответния оператор.

  1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИК

Чл. 12. (1) ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне възможност на Потребителя за нормално ползване на Услугите – предмет на настоящите Условия за ползване.

(2) ДОСТАВЧИКЪТ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва предоставяните Услуги, нито да проверява, проследява или записва информацията, съобщенията и другите материали, които Потребителят зарежда, разполага, използва, разпространява или прави достояние на трети лица по какъвто и да било начин, включително и съдържанието на файловете, съхранени на сървъра му или предоставени на други лица от Потребителя при ползване на Услугите предоставяни посредством vashiatvhod.com или ДОМОУПРАВИТЕЛИ БГ Мениджър.

(3) ДОСТАВЧИКЪТ има право да дезактивира или заличи Потребителското име и Паролата за достъп до Потребителския профил на Регистрирания потребител или да изтрие цялото съдържание в него при неизползването им в продължение на 12 (дванадесет) месеца  след последното влизане в съответния Потребителски профил, но не преди датата на изтичане на последния предплатен от Регистрирания потребител абонаментен период или изконсумиране на предплатения пакет Услуги при ползване на платените Услуги по чл. 10 от настоящите Условия за ползване

(4) ДОСТАВЧИКЪТ има правото да дезактивира или заличи Потребителското име и Паролата за достъп до Потребителския профил на Регистрирания потребител и в случай, че Регистрираният потребител наруши право на интелектуална собственост на ДОСТАВЧИКА върху съдържащите се на уебсайта vashiatvhod.com елементи – обекти на интелектуална собственост.

Чл. 13. (1) ДОСТАВЧИКЪТ има право (но не и задължение) да инсталира върху компютрите на Регистрирания потребител кукита (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на Регистрирания потребител и дават възможност за възстановяване на информация за Регистрирания потребител, като го идентифицират и за проследяване на действията му. Кукита могат да бъдат инсталирани и от трети лица с цел рекламиране на стоки и услуги, които представляват интерес за Потребителя по време на неговото посещение на уебсайта vashiatvhod.com, както и други посещавани от него уебсайтове. В случаите, в които кукита се инсталират отGoogle Inc. при предоставяне на услугата AdSense допълнителна информация за тази възможност, както и за правото на Потребителя да откаже предоставянето на информация на Google Inc., може да бъде намерена тук: https://www.google.com/about/company/tech.html#section-ads.

(2) ДОСТАВЧИКЪТ може да поставя електронни препратки към други Интернет страници, ресурси и рекламни банери в vashiatvhod.com за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица включително при условията на Контекстна реклама.  ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да поставя на вниманието на Регистрирания потребител или да прикача към текста на съобщението му и на самата Интернет страница електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, собственост на ДОСТАВЧИКА или такива, намиращи се извън контрола на ДОСТАВЧИКА, включително при условията на Контекстна реклама. С приемането на настоящите Условия за ползване Потребителят се съгласява на вниманието му да бъдат поставяни електронни препратки и рекламни банери при условията на Контекстна реклама.

(3) ДОСТАВЧИКЪТ има право да изпраща непоискани търговски съобщения до Регистрирания потребител с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Условия за ползване Регистрираният потребител се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от ДОСТАВЧИКА.

(4) ДОСТАВЧИКЪТ няма задължението да извършва наблюдение на информацията съхранявана, пренасяна или направена достъпна при предоставяне на Услугите, предмет на настоящите Условия за ползване, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на Потребителя, посредством ползването на Услугите или от страна на трети лица, на които Потребителят е дал достъп до съхранените от него на сървъри на ДОСТАВЧИКА файлове.

Чл. 14. (1) ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да преустановява предоставянето на конкретни Услуги, достъпни чрез vashiatvhod.com, след отправяне предизвестие чрез публикуване на съобщение в съответната Интернет страница в vashiatvhod.com и/или в Потребителския профил на Регистрирания потребител.

(2) При прекратяване предоставянето на безплатна услуга или на услуга по чл. 10, ал. 2, т. 1 срокът на предизвестието е 90 (деветдесет) дни.

(3) В случаите на преустановяване предоставянето на абонаментна услуга по чл. 10, ал. 2, т. 2, ДОСТАВЧИКЪТ поддържа услугата, достъпна за Регистрирания потребител, до изтичане на предплатения абонаментен период. В случаите на чл. 10, ал. 2, т. 3 Регистрираният потребител има достъп до съответната услугата до изконсумиране на предплатения пакет, но за не повече от 90 (деветдесет) дни след публикуване на съобщението за предстоящото спиране на услугата.

(4) В случай, че Регистрираният потребител не е изконсумирал предплатения пакет Услуги в срока по ал. 3 ДОСТАВЧИКЪТ възстановява на Регистрирания потребител неизползваната част от цената.

Чл. 15 (1) ДОСТАВЧИКЪТ има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в vashiatvhod.com чрез използването на услугата „ДОМОУПРАВИТЕЛИ БГ Мениджър Форуми“, когато същите противоречат на тематичната насоченост на форумите, на посочените на Интернет страницата на услугата правила или на предвидените в настоящите Условия за ползване изисквания.

(2) ДОСТАВЧИКЪТ няма задължението да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в vashiatvhod.com чрез използването на услугата „ДОМОУПРАВИТЕЛИ БГ Мениджър“ по искане на Регистрирания потребител, който ги е публикувал.

(3) ДОСТАВЧИКЪТ има право по своя преценка да спира или да ограничава временно достъпа на Регистрирания потребител до услугата „ДОМОУПРАВИТЕЛИ БГ Мениджър“, когато последният ползва услугата в нарушение на българското законодателство, настоящите Условия за ползване, публикуваните на Интернет страницата на услугата правила, Интернет етиката, добрите нрави или други приложими норми.

(4) ДОСТАВЧИКЪТ има право, но не и задължение по своя преценка и без отправяне на предупреждение, да спира достъпа до и/или премахва съхранените от Потребители на сървъри на ДОСТАВЧИК файлове, когато съдържанието на същите противоречи на предвидени в настоящите Условия за ползване изисквания и/или по преценка на ДОСТАВЧИКА – на повелителни норми на закона.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Чл. 16. Потребителят има право на достъп в режим on-line до Услугите, предоставяни посредством vashiatvhod.com, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от ДОСТАВЧИКА за всеки отделен вид услуга. За да може да ползува Услугите, Регистрираният потребител, следва да въведе Потребителското си име и Парола.

Чл. 17. Регистрираният потребител, има право на достъп и на корекция в режим on-line на личните си данни, предоставени при регистрацията.

Чл. 18. Потребителят се съгласява да се придържа към условията, определени от ДОСТАВЧИКА, във връзка с особеностите на Услугите по отношение типа на режима на предоставяне, както и по отношение на всяка друга линия на поведение, възприета от ДОСТАВЧИКА и предназначена да защитава или подобрява качеството и надеждността на Услугите.

Чл. 19. Потребителят сам осигурява необходимото му за ползването на предоставяните от ДОСТАВЧИКА Услуги компютърно оборудване и достъп до Интернет.

Чл. 20. (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта vashiatvhod.com (включително наличните бази данни) , са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на ДОСТАВЧИКА или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на ДОСТАВЧИКА и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

(2) Правото на достъп на Потребителя не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използуват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел. Независимо от горното, Потребителят няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е ДОСТАВЧИКЪТ или трето лице.

(3) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, съгласно предходната алинея, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на ДОСТАВЧИКА, Потребителят дължи на ДОСТАВЧИКА неустойка в размер на 3 000 (три хиляди) лева за всяко отделно нарушение. Посоченият размер на неустойката не лишава ДОСТАВЧИК от правото да претендира обезщетение и за по-големи вреди над размера на неустойката.

(4) Потребителят се задължава при ползуване на предоставяните от ДОСТАВЧИКА Услуги да не зарежда, съхранява на сървъра на ДОСТАВЧИКА, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали:

а. противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Условия за ползване, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

б. съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;

в. с порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което застрашава нормалното психическо развитие на ненавършилите пълнолетие лица или нарушава нормите на морала и добрите нрави;

г. които имат рекламна цел, освен с предварително разрешение от ДОСТАВЧИКА;

д. чието съдържание нарушава права или свободи на човека;

е. представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;

ж. които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;

з. нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица.

(5) При неспазване на изискванията на ал. 4, ДОСТАВЧИКЪТ има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Потребителя и трети лица до съответната информация или материали, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Потребителя. В тези случаи, ДОСТАВЧИКЪТ има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

Чл. 21. Всеки Потребител се задължава при ползване на предоставяните от ДОСТАВЧИКА Услуги:

– да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Условия за ползване, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
– да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
– да уведомява незабавно ДОСТАВЧИКА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги;
– да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на Услугите по отношение на останалите Потребители, както и да не използва услугата по начин, предизвикващ отказ от Услугите („denial of service“);
– да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта vashiatvhod.com и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
– да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
– да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Условия за ползване.

Чл. 22. Освен в случаите когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта vashiatvhod.com.

ОТГОВОРНОСТ. ОРГАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Чл. 23. (1) ДОСТАВЧИКЪТ полага грижи информацията в vashiatvhod.com да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на съдържанието и не се ангажира със срокове за актуализиране на информацията, освен ако е посочил нещо различно на уебсайта vashiatvhod.com. ДОСТАВЧИКЪТ няма задължението и не гарантира, че предоставяните Услуги ще удовлетворят изискванията на Потребителя, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. С приемане на настоящите Условия за ползване, Потребителят декларира, че използването на предоставяната услуга ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че ДОСТАВЧИКЪТ не отговоря за евентуално причинени на Потребителя при ползване на предоставяната услуга вреди, освен ако са причинени от ДОСТАВЧИКА умишлено или при проявена груба небрежност.

(2) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги.

Чл. 24. (1) Доколкото не инициира предаването и не избира получателя на информацията, както и не избира и не променя предаваната информация, ДОСТАВЧИКЪТ не отговаря за съдържанието на предаваната посредством предоставяните от него Услуги, както и за дейността на Потребителя.

(2) Доколкото няма обективната възможност и задължението и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в vashiatvhod.com електронни препратки и рекламни банери или чрез използване на Услугите, ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание.

(3) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за съдържанието на съхраняваната на неговия сървър информация от Потребител и за противоправните действия, извършени чрез същия, при ползване на Услугите, предоставяни посредством „ДОМОУПРАВИТЕЛИ БГ Мениджър“, както и за произтеклите за други лица вреди при достъпа или използването на тази информация, предоставена им от Потребителя.

(4) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на Потребителя чрез публикуване в vashiatvhod.com или в Потребителския му профил (за Регистрирани потребители) на електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица. Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на ДОСТАВЧИКА, то същият не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.

Чл. 25.(1) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за непредоствяне на Услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на ДОСТАВЧИКА, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървъра.

(2) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност, спрямо Потребителя и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълността на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез vashiatvhod.com.

(3) Страните приемат, че ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за непредоставянето на Услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие на извършвани тестове от страна на ДОСТАВЧИКА с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните Услуги. В тези случаи ДОСТАВЧИКЪТ предварително уведомява Потребителя за възможното временно непредоставяне, съответно за влошеното качество на Услугите, чрез публикуване на съобщение в vashiatvhod.com.

Чл. 26. (1) Потребителят е длъжен да обезщети ДОСТАВЧИКА и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, платени адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници и материали, които Потребителят е направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез ползване на предоставените от ДОСТАВЧИКА Услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Условия за ползване, добрите нрави или Интернет етиката при ползване на услугата  „Форум“ или във връзка с други нарушения на задълженията му по чл. 19 от настоящите Условия за ползване.

(2) Вън от горното, Регистрираният потребител се задължава да обезщети ДОСТАВЧИКА за всички вреди, причинени вследствие ползване на предоставените Услуги от трети лица, на които последният е предоставил Паролата си в нарушение на настоящите Условия за ползване.

  1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 27. ДОСТАВЧИКЪТ има право да събира и използва информация относно своите Потребители, когато лицето се регистрира като Регистриран потребител. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията по чл. 4. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при заявяване, получаване или използване на стоки и услуги чрез уебсайта vashiatvhod.com, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други.

ОБРАБОТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕГИСТРИРАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ

Чл. 28. (1) ДОСТАВЧИКЪТ полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на предоставяне на Услугите – предмет на настоящите Условия за ползване, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

(2) В регистрационната форма, попълвана от Регистрирания потребител при регистрацията, ДОСТАВЧИКЪТ обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Условия за ползване Регистрираният потребител се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

(3) Ограниченията по ал. 1 не се прилагат, в случай че Потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Условия за ползване или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай ДОСТАВЧИКЪТ има право да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

ЦЕЛИ, ЗА КОИТО МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ИНФОРМАЦИЯТА

Чл. 29. (1) ДОСТАВЧИКЪТ събира и използва информацията по чл. 27 за целите, предвидени в настоящите Условия за ползване, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Потребителя (безплатни или платени) , за предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, за промоции, за организиране на томболи, запитвания, анкети, за приспособяване на предлаганите услуги към предпочитанията на Потребителя, за статистически и други цели. Описаните цели, за които се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за ДОСТАВЧИКА.

(2) С приемането на настоящите Условия за ползване, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до ДОСТАВЧИКА на  e-mail [email protected].

(3) Потребителят има право да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване.

РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Чл. 30. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да не разкрива никаква лична информация за Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

– е получил изричното съгласие на Потребителя при регистрацията или в по-късен момент;
– информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
– други посочени в закона случаи.

  1. ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 31. Освен в случаите предвидени в настоящите Условия за ползване, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:

а. преустановяване на дейността на ДОСТАВЧИК или прекратяване поддържането на vashiatvhod.com;
б. взаимно съгласие на страните за прекратяването;
в. други предвидени в закона случаи.


Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да спре ползването на предоставяните от ДОСТАВЧИКА Услуги.


При прекратяване на договора ДОСТАВЧИКЪТ дезактивира Потребителския профил на Регистрирания потребител и заличава Паролата за достъп до Потребителския профил на Потребителя.

РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 32. Извън посочените по-горе случаи, всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

VII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

ПИСМЕНА ФОРМА

Чл. 33.Писмената форма се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail) , натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в vashiatvhod.com и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ

Чл. 34. Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Условия за ползване се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 35. По всички неуредени от настоящите Условия за ползване въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Настоящите Общи Условия са публикувани на 5.10.2017 с последна ревизия на 27.1.2019. Всички изменения или промени ще бъдат публикувани на тази страница, заедно с датата за ревизия.

Free WordPress Themes
Call Now Button