Пакет Начален

Включва пакет Домоуправител.

Професионален домоуправител

Специалист с опит, който знае всички актуални закони, свързани с етажната собственост, умее да работи с хора, да организира и координира. Освен това, като служебен домоуправител, той е безпристрастен. Наемайки платен домоуправител, той поема отговорността за:

АДМИНИСТРАТИВНА ЧАСТ:

 • Ежедневно управление на ЕС от персонален квалифициран професионален домоуправител и поддръжка на необходима документация.
 • Организиране и прожеждане на Общи събрания на Етажната Собственост, съгласно изискванията на ЗУЕС – първоначални, периодични, спешни и пр.
 • Изготвяне на Правилник за вътрешния ред на ЕС, съобразен с действащото законодателство и разпоредби, организиране на ОС за приемането му и контрол за спазването му от всички живущи.
 • Изготвяне и поддръжка на Книга на собствениците и ползвателите, съгласно изискванията на ЗУЕС.
 • Всички процедури и действия по регистрацията на ЕС в общината, съгласно ЗУЕС.

ФИНАНСОВА ЧАСТ:

 • Изготвяне и изпълнение на Годишен Бюджет на ЕС, съобразен с конкретните нужди на ЕС и всички законови действия по приемането и прилагането му.
 • Създаване и обслужване на задължителен Фонд „Ремонт и обновления“ – поддържане на средствата в специална „клиентска“ сметка, собственост на Управителния съвет или Сдружението на собствениците, средствата по които се ползват само за предвидените в ЗУЕС цели, с постоянно и прозрачно управление, достъпно за всеки собственик и ползвател.
 • Събиране на дължимите месечни вноски от собствениците и ползвателите по удобен за тях начин – банков път, в касите на Easy Pay, ePay или чрез посещение от наш представител.
 • Стриктно следене и заплащане в срок на дължимите суми към електроразпределителни, водоснабдителни и други дружества.
 • Изготвяне на месечни отчети относно събраните такси, неизрядните платци, извършените разходи и т.н.

ЮРИДИЧЕСКА ЧАСТ:

 • Безплатна медиация от лицензиран медиатор в случай на възникнали междусъседски спорове, както и на всяко Общо Събрание на ЕС.
 • Събиране на стари легитимни вземания.
  Юридическа гаранция върху дължимите вноски чрез предвидените законови действия.
 • Принудително изпълнение върху приети решения на Общо Събрание на ЕС спрямо недобросъвестни собственици и ползватели по реда на Гражданско-процесуалния кодекс и действащото законодателство на Република България.
 • Подвеждане под отговорност на трети лица, виновно причинили щети в ЕС.
 • Представителство пред общини, дружества за комунални услуги при възникнали спорове относно правата и задълженията на собствениците и изготвяне на необходимите жалби и документи.
 • Защита на законовите права и интереси на всички собственици и ползватели в ЕС, спрямо трети лица.
 • Пълно съдействие и разясняване на условията на Национална Програма за Енергийна Ефективност (НПЕЕ) – „саниране“, съдействие по вземане на решение от собствениците в ЕС за кандидатстване по програмата.
 • Пълно обслужване от квалифициран и правоспособен юрист по процедурата за кандидатстване, в това число – регистрация на сдружение на собствениците, регистрация в регистъра БУЛСТАТ, и всички останали действия от подготовката за кандидатстване до завършване на програмата.

Цена на услугата: 4,00 лв.

Free WordPress Themes
Call Now Button